Desinfeksjonsmiddel, 100 liter

Desinfeksjon av hender, armer, inventar og andre flater virus og bakterier kan oppholde seg. Det er tilsatt glyserol slik at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse.

TilbudNOK3 968,00 Førpris:NOK12 401,00 Rabatt -68% inkl. mva.
På lager

Produktinfo

Håndsprit - Pureclean Sanitizer desinfeksjonsmiddel.

Desinfeksjon av hender, armer, inventar og andre flater virus og bakterier kan oppholde seg. Det er tilsatt glyserol slik at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. 85% etanol med glyserol.

Denne brukes av bedrifter rundt i hele landet.

 

Bruk

Væsken overføres til dispensere, mindre containere eller brukes direkte fra kanne.

Clean Sanitizer (5 liter) sprit (ethanol 75 %)

 

Mengde

Totalt 100 liter. Leveres som 20 kanner med 5 liter i hver.


Produksjon

Produsert i Norge.

 

Vær forsiktig

Inneholder Etanol, Glycerol og Hyderogenperoksid.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktes beholder eller ettikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedrvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Datablad sendes ved behov.

Giftinformasjonssentralen +47 22591300

FN-nr.: 1170 Klasse 3